WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Op. Dr M. HAKAN BULAM

Adres: Teşvikiye, Fulya Terrace Fulya Residence, Hakkı Yeten Cd. No:11, 34394 Şişli/İstanbul.

Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Hastalarımız için hazırlanan Hasta KVKK aydınlatma Metnini ve çerez politikamızı ayrıca okuyunuz.

Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı, Whatsapp veya elektronik ortamda toplanabilir. Web sitemizdeki bize ulaşın/iletişim kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.

Kişisel verileriniz; muayene bilgileri, sağlık verileri, tedavi kayıtları, muhtelif yazılı-sözlü sözleşmeler, dilekçeler, yapılan görüşmeler, kartvizitler, davaların takipleri veya icra takipleri süreçlerinde elde edilen her türlü belgeler, verilen sağlık hizmetlerini gerektirdiği somut olayın durumuna göre işlenmektedir. Web sitesi üzerinden tarafımızca veri işlenmemekte olup internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri) domain-Server sağlayıcı bilişim şirketi tarafından tutulabilir.

Web sitemizde reklam ve tanıtım amacı ile bizim tarafımızdan özel olarak takip yapılmamakla birlikte Google arama motoru kapsamında bir kısım bilgileriniz işlenebilecektir. Bu nedenle çerez politikamızı okumanız önemlidir ve istenmeyen çerezlerin nasıl kapatılacağı da burada yazmaktadır.

Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

Kişisel verileriniz kısa mesaj, Whatsapp vb yazışma, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.

Koordineli çalıştığımız özel hastane, laboratuvarlar, tıbbi sarf malzeme sağlayıcılar ve hasta kayıt veri tabanı hizmet sağlayıcılar ile KVKK kapsamında iş birliği protokolü yapılarak gizlilik taahhütleri alınmaktadır.

İş başvurusu için talep edilmeden özgeçmiş gönderilmesi halinde özgeçmişiniz işlenmemektedir. CV bankası oluşturulmak istenmesi halinde açık rıza uygulaması yapılacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;

a) Kimlik ve adres bilgisi gibi verilerinizin işlenmesinin vergilendirme süreçlerinde mevzuat gereği zorunlu olması,

b) Sağlık verilerinizin işlenmesi, Muayenehanemizin sağlık mevzuatından kaynaklanan hastalarımız için dosya tutma, saklama ve yetkili mercilerle bilgi paylaşma hukuki yükümlülüklerinin ifası için zorunlu olması,

c) Sözleşmenin ifası için gerekli olması,

d) Muayenehanemizin hak ve alacaklarımızın korunması, kullanılması ve tesisi için zorunlu bulunması,

e) Gereken durumlarda (whatsapp, gmail vb yurt dışından servis edilen programlar, görsel veri paylaşımı) Açık rıza dır.

Detaylar için hasta aydınlatma metnine bakınız.

Tedavi hizmetlerinin etkinliğinin kontrolü için tarafınızla düzenli iletişimde bulunabileceğiz. Önemli günler kutlamasını meşru menfaat ve rızanız ile yapmaktayız. Menuniyet anketini meşru menfaat kapsamında kendimizin hizmet kalitesini kontrol için yapmaktayız. Görsel veri paylaşımı, yeni ürün tanıtımı için açık rızanız bulunması gereklidir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi temin edebilmek, mevzuatın yüklediği dosya tutulması, bilgi saklanması, raporlanması, vergilendirme, sözleşmenin ifası ve diğer yükümlülüklere uymak, meşru menfaat, sözleşmenin ifası amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat ve açık rıza uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme, kağıt ortamında olanlar kırpılma suretiyle imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilecektir.

Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. Genel olarak sözleşme süresi 10 yıl, iş hukuku 10 yıl, vergi kayıtları 10 yıl, sağlık kayıtları hizmetin sona ermesinden itibaren 30 yıl olarak uygulanmaktadır. Bu konuda saklama ve imha politikamızı talebiniz halinde sizlerle paylaşıyor olacağız.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak hasta kayıt sistemi ve randevu için kullanılan veri tabanı, gmail gibi e-posta hizmeti, whatsapp gibi yurt dışından sağlanan hizmetler, instagram, facebook gibi ortamlarda yazışma sırasında istemeden de olsa verilerinizin yurt dışında dolaşıma çıktığı bilinmelidir. Yurt dışından bize ulaşan yabancı ülke vatandaşı/ikametli kişilerin verileri kendilerine veya yurt dışı sigorta işlemleri, sağlık turizmi işlemleri için yurt dışındaki adreslerle paylaşılması gerekebilecektir. Sağlık Turizmi kapsamında Sağlık Bakanlığı ile sağlık turistlerinin genelge ile talep edilen bir kısım verileri paylaşılmaktadır.

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile ilgili mevzuatta öngörülen durumlarda düzenleyici ve denetleyici kurumlar, SGK, İl Sağlık Müdürlükleri, mahkemeler, savcılıklar, idari otoriteler ile sair resmi makam ve mercilere aktarılabilecektir.Operasyon için koordineli çalışılan hastane ve laboratuvar vb hizmet alınan yerler ile amaçla bağlantılı ve sınırlı verileriniz hizmetin yürümesi için paylaşılabilecektir

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

· KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

· Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile gönderebilirsiniz. Başvuru formunda bulunan e-posta adresine de gönderebilirsiniz.

Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

error: Bu İçerik Korunmaktadır!